§ 85 - Bostøtte i eget hjem jf. serviceloven

Jf.  Servicelovens § 85 har borgere med betydeligt fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer ret til støtte fra kommunen til blandt andet omsorg, støtte og hjælp til udvikling af færdigheder. Omfanget af støtten tilrettelægges altid efter borgerens individuelle behov.

Målgruppen for indsatsen er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne og eller sociale problemer.

Formålet med indsatsen er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt i egen bolig, med de eventuelle funktionsnedsættelser og evt. diagnoser, borgeren har. Vi tilbyder kvalitet og ordentlighed, når vi med høj faglighed sikrer støtte og omsorg for borgere, som har brug for ovenstående støtte.

Vores støtte omfatter fx:

  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • Støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • Støtte til at fastholde uddannelse, beskæftigelse og tilknytning til behandlingstilbud
  • Hjælp til indkøb, rengøring, e-Boks, økonomi m.m.